ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไทย English

Ovid MEDLINE http://gateway.ovid.com/autologin
BMJ Journals Online Collection http://www.bmjjournals.com
Clinical Evidence http://www.clinicalevidence.com
Free Medical Journals http://www.freemedicaljournals.com
MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.gov
Thai Medical Index http://www2.medlib.si.mahidol.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=Medindex&skin=su
Thailand Union Catalog http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=mu
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link) http://www.journallink.or.th/
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Impact Factors) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/IF_47.html
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://clm.wu.ac.th/www/
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://lib.med.psu.ac.th/
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://library.md.kku.ac.th/Index2.asp
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.med.cmu.ac.th/library/
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/
ห้องสมุดงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.riclib.nrct.go.th/
สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.buu.ac.th/webnew/index.html
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ http://lib.swu.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th
วิธีการเขียนบรรณานุกรม http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/styles.htm
การใช้ Google http://elearning.su.ac.th/elearning/photon
เว็บไซต์ http://dss.co.th
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
beautyfulcare.com
บิวตี้ฟูลแคร์ www.beautyfulcare.com


ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B)
ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7800 โทรสาร. 0 2143 9202